Majątek spółki

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.224.250,00 zł (słownie : pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 2.048.970 (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) sztuk akcji imiennych obejmujących :
 • 1400 ( jeden tysiąc czterysta ) akcji serii A od nr 000001 do nr 001400,
 • 2600 ( dwa tysiące sześćset ) akcji serii B od nr 001401 do nr 004000,
 • 000 (trzysta czterdzieści tysięcy ) akcji serii C od nr 004001do nr 344000,
 • 576 (dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć ) akcji imiennych serii D od nr 344001 do nr 364576,
 • 154 ( sto tysięcy sto pięćdziesiąt cztery ) akcji imiennych serii E od nr 364577 do nr 464730,
 • 369 ( sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć ) akcji imiennych serii G od nr 464731 do nr 657099,
 • 085 ( sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt pięć ) akcji imiennych serii H od nr 657100 do nr 830184,
 • 700 (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji imiennych serii I od nr 830185 do nr 887884,
 • 796 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii J od nr 887885 do nr 1410680
 • 290 (sto sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii K od nr 1410681 do nr 1516970
 • 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii L od 1516971 do nr 1536970,
 • 000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii M od nr 1536971 do nr 1576970,
 • 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii N od nr 1576971 do nr 1756970,
 • 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii O od nr 1756971 do nr 1768970,
 • 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii P od nr 1768971 do nr 1788970,
 • 000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii R od nr 1788971 do nr 1828970,
 • 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii S od nr 1828971 do nr 1848970,
 • 000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii T od nr 1848971 do nr 1888970,
 • 000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii U od nr 1888971 do nr 1968970,
 • 000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii W od nr 1968971 do nr 2048970,

o wartości nominalnej 25,00 zł. (dwadzieścia pięć złotych ) każda.

 1. Akcje serii A i serii E są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 4 głosy na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
 2. Każda akcja serii B jest uprzywilejowana w ten sposób, że dywidenda od tej akcji jest równa 115 % dywidendy akcji nieuprzywilejowanej.
 3. Przywilej akcji uprzywilejowanej gaśnie z chwilą przeniesienia jej własności przez pierwszego właściciela na inną osobę.
 4. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej.